Kirilli, Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Paasaläkitus

28.04.2019

KIRILLI,
Moskva ja kogu Venemaa patriarhi
PAASALÄKITUS
ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, munkadele, nunnadele
ning kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele


“Kiidetud olgu Jumal,
meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa,
Kes oma suurest halastusest
on meid uuesti sünnitanud
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist”

(1 Pe. 1: 3)


Ülipühitsetud ülemkarjased, auväärt isad, aulised mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Sellel imelisel ja pühal päeval, mis on täidetud erilise rõõmuga hauast ülestõusnud Issanda Ieesuse läbi, õnnitlen teid kõiki südamlikult suure ja maailma jaoks päästva Paasapüha puhul ning pöördun teie poole vana, elukinnitava tervitusega:

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!

Täna ülistab püha, koguliku ja apostliku Kiriku kogu täius laulude ja vaimulike viisidega Jumala Poja ja Inimese Poja, meie Issanda Jeesus Kristuse ülestõusmist surnuist. Tema tegi tühjaks surma võimu ja avas meile sissepääsu oma igavesse Kuningriiki. Tõesti, nüüd on kõik valgust täis, taevas, maa ja alumised paigad, et pidagu siis kõik loodu Kristuse ülestõusmise püha, Kelle peal nemad on kinnitatud (Paasakaanon).

Nii nagu evangeeliumis kirjeldatud salvikandjad naised ja teised Kristuse õpilased, kes said esimesteks Ülestõusmise tunnistajateks, oleme ka meie kutsutud selleks, et kuulutada seda suurt rõõmu inimestele – neile, kes on meile lähedased ja kallid, neile, kes meid ümbritsevad, neile, keda me tunneme. Me ütleme neile: Kristus on üles tõusnud! Ja nii nagu siis, palju sajandeid tagasi, osad neist vastavad otsekohe usuga: Tõesti on üles tõusnud! Teised, otsekui apostel Toomas, on kahevahel ja ütlevad: seni kuni ma ise Teda ei näe, seni kuni ma ise Tema külge ei puutu, ei usu ma mitte (Joh. 20: 25). Ja on ka neid, kes seda sõnumit üldse vastu ei võta.

Usk Issanda Jeesuse ülestõusmisesse on selleks kindlaks vundamendiks, selleks kõikumatuks sambaks, millele toetub kristlus. Püha Johannes Kuldsuu on öelnud: “Kui Kristus peale surma ei suutnud üles tõusta, siis pole ka patt hävitatud ja surm ei ole ära võidetud, <...> ja siis pole mitte üksnes meie ilmaasjata kuulutanud, vaid ka teie olete ilmaasjata uskuma hakanud” (39. vestlus 1. Korintlaste kirjast).

Oma lunastava vägiteo läbi ühendas Päästja Taevase ja maise, Ajatu ja ajaliku, Looja ja loodu, Jumala ja inimese. Ta ületas selle kuristiku, mis aegade alguses eraldas esimesed inimesed nende Loojast. Esimeste inimeste käsust üleastumise, nende Jumalale mittekuuletumise läbi said maailmas valitsema patt ja surm. Aga apostel Pauluse sõnade kohaselt siis “kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse". (Gal. 4: 4-5)

Kristus kui laitmatu ja puhas Tall, kannab ära maailma patu (1 Pe. 1: 19; Joh 1: 29). Näidates üles kuulekust oma Taevasele Isale surmani, pealegi ristisurmani (Fil 2: 8), toob Ta inimkonna tema Looja ette, lepitab inimkonna Jumalaga. Olles Jumala Pojaks oma loomuse poolest, teeb Ta meid Jumala poegadeks armu läbi. Issand avab meile tee kõlbeliseks muutumiseks ja vaimulikuks tõusmiseks igavese ja õndsa elu poole Jumalaga Tema Kuningriigi loojumatus päevas (Paasakaanon).

Tehes meid vabaks patu orjusest, lõhkudes maha pimeduse maailma valitsejate, kurjade taevaaluste vaimude (Ef. 6: 12) võimu, tõuseb Issand üles taevasse, kus istub oma Igavese Isa ligisaamata Auhiilguses Tema paremal käel. Ning samaaegselt ei jäta Ta meid siin, maa peal, vaid on oma järgijatega, kes koos moodustavad Tema Ihu - üheainsa, püha, koguliku ja apostliku Kiriku. Kristus, Kiriku Pea, juhib seda pääsemise laeva läbi elumere tormiliste lainete vaiksesse taevasesse sadamasse, kus saab olema “Jumal kõik kõiges” (1 Kor. 15: 28).

Olles Püha Kiriku liikmed, oleme meie – kristlased, Tema aulise missiooni jätkajateks maailmas. Nii nagu suur hulk enne meid elanud vendasid ja õdesid ühise usu poolest – apostleid, salvikandjaid naisi, märtreid, piiskoppe, vagasid ja õiglaseid, oleme ka meie kutsutud kuulutama “Tema nime, tegema teatavaks rahvaste seas Tema tegusid” (1 Aj. 16: 8). Me oleme kutsutud kuulutama Jumala Poega ja Inimese Poega, Kes oma ärarääkimata armastuse pärast meie vastu, valas Risti peal oma kõigepuhtamat Verd. Me oleme kutsutud nii sõnade, tegude kui ka kogu oma eluga andma tunnistust Sellest, Keda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu (Jes. 53: 5) ja Kes äratati üles meie õigekssaamise pärast. (Ro. 4: 25).

Kallid vennad ja õed! Taas ja taas tahaksin kogu südamest õnnitleda teid selle helge pühade Püha ja kõigi rõõmude rõõmu – Jumala päästva Paasapüha puhul (Paasakaanon). Nii nagu õpetab meid püha apostel Johannes: „Armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, Sest Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. Kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist“. (Joh. 4: 7-11). Las need imelised sõnad jääda meie pidevaks juhatajateks kogu meie eluteel, las nad innustavad meid headele tegudele, meie ligimeste ja kõigi nende teenimisele, kes meid ümbritsevad. Aamen!

See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast, sest 
KRISTUS ON TÕESTI ÜLES TÕUSNUD!


+ KIRILL
Moskva ja kogu Venemaa Patriarh

Kristuse Paasa
2019

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles